Raná péče EDA, o. p. s. poskytuje péči


Navigace ve stránce


E edukativní, efektivní, erudovanou, etickou, ekonomickou
D dostupnou, důležitou, diferencovanou, dlouhodobou, do domu, důvěryhodnou
A aktivizační, aktuální, akutní, adresnou

Linka EDA - v provozu od 4. března 2015

Linka EDA je první celorepubliková krizová linka a chat pro rodiny dětí s postižením či ohrožením vývoje. Slouží především jako psychologická podpora rodinám ve chvílích krize.

Volejte nebo chatujte zdarma každou středu a čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin.

NOVINKA  - Možnost zaslat nám email linka@eda.cz. Odpovíme Vám do 10 pracovních dnů.

Aplikace EDA PLAY na iPad pro děti se zrakovým hendikepem

K dostání v App store. Více informací na: http://www.edaplay.cz

Jsme členy:

Raná péče EDA, o. p. s. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR), která sdružuje a podporuje neziskové organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita. Raná péče EDA, o. p. s. je držitelem značky spolehlivosti AVPO ČR.

  Raná péče EDA, o. p. s. je aktivním členem Asociace pracovníků v rané péči (APRP), která sdružuje odborníky pracující v rané péči a zasazuje se o udržení a rozvoj tohoto oboru i služby. Naše pracoviště je držitelem Garance kvality, kterou APRP uděluje pracovištím pracujícím podle standardů rané péče.

Mapa působnosti RP EDA 

Kapacita pracoviště je 200 klientských rodin.

Kdo může požádat o naše služby?

Rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte se zrakovým nebo zrakovým a kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let, s bydlištěm na území Hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Ústeckého kraje (okresy Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem), Pardubického kraje (okresy Chrudim, Pardubice, Svitavy). Raná péče se poskytuje klientům zdarma.

Jak lze požádat?

Telefonicky, emailem, písemně, osobně – dle kontaktů na této webové stránce.

Co se bude dít dále?

První kontakt
Zaevidujeme vás jako zájemce o službu rané péče, sdělíte nám na sebe kontakt a zpravidla do dvou týdnů Vás kontaktuje poradkyně Rané péče EDA a domluvíte si s ní termín první návštěvy u vás doma. V průběhu této návštěvy budete moci vyjádřit svoje potřeby a očekávání, seznámíte se s rozsahem a náplní služby a s vnitřními pravidly služby. Pokud se rozhodnete o službu požádat, vyplní s vámi poradkyně písemnou Žádost o poskytnutí služby.

Vstupní jednání
Poté s vámi poradkyně dohodne termín vstupního jednání. To se uskuteční v sídle Rané péče EDA v Trojické ulici 2, Praha 2. Jeho cílem bude domluva o potřebách vaší rodiny, pokud jde o služby rané péče; důležitou součástí je posouzení zrakových funkcí dítěte (nejde o lékařské vyšetření, ale o zjištění, jak vaše dítě dokáže využívat zrak při svém postižení, případně jakým způsobem jeho nedostatky kompenzuje). Vstupní jednání je podmínkou pro přijetí nového klienta Ranou péčí EDA, o.p.s. a poskytování služeb vaší rodině. Jednání se zúčastní kromě vás a vašeho dítěte poradkyně rané péče, instruktorka stimulace zraku a případně konzultantka pohybového vývoje a vedoucí pracovník. Dostanete na něj včas oficiální pozvánku s informacemi, co si přinést s sebou apod. Délka se pohybuje okolo 1,5 hodiny. V případě zjištění, že vaše rodina nenáleží k cílové skupině Rané péče EDA, poradíme vám, kam se obrátit jinam.

Uzavření dohody
Pokud se vzájemně ujistíme, že služba Rané péče EDA je pro vaši rodinu ta pravá, je třeba uzavřít Dohodu o poskytování služeb rané péče. Tu uzavíráme zpravidla na dobu 1,5 roku a je možno ji prodlužovat, maximálně však do dosažení 7 let věku dítěte. Podpisu dohody vždy předchází podrobné informování zájemce o službě, podmínkách jejího poskytování i o pravidlech, kterými se poskytování řídí.

Individuální plán
Každé dítě je jiné, každá rodina vnímá i velmi podobné situace odlišně. Individuální plán, který budete v průběhu cca 2 následujících konzultací po zahájení služby u vás doma společně s poradkyní Rané péče EDA vytvářet, bude obsahovat popis výchozí situace právě té vaší rodiny i dítěte, představy a přání, čeho by mělo být v rámci služby rané péče cca za rok dosaženo, a přehled toho, kdo a jak s vámi může na splnění těchto představ spolupracovat. Cíle, kterých chcete prostřednictvím služby dosáhnout, se budou měnit v závislosti na vývoji situace ve vaší rodině a v závislosti na měnících se potřebách jejích členů. Individuální plán bude proto společně s vámi v průběhu služby pravidelně vyhodnocován a obnovován.

Běžný průběh služby

Terénní konzultace – základní forma služby
Služba rané péče je realizovaná především formou terénních konzultací (osobních návštěv poradkyně Rané péče EDA v místě bydliště vaší rodiny), zpravidla jednou za měsíc až dva. Délka konzultace je 1,5 – 2 hodiny; průběh se bude řídit vašimi aktuálními potřebami (nejen dítěte, ale i celé rodiny) a kroky dohodnutými v individuálním plánu. Každá rodina má svoji poradkyni rané péče, s kterou se domlouvá na přesné frekvenci a délce konzultací. V průběhu služby se může stát, že se poradkyně v rodině změní (organizační změny na pracovišti, dlouhodobá nemoc, odchod na mateřskou dovolenou, žádost rodiny…). Na svoji poradkyni se budete moci obracet telefonicky nebo prostřednictvím emailu také v době mezi jednotlivými konzultacemi. Poradkyně bude vždy znovu zjišťovat zcela aktuální potřeby a očekávání vaší rodiny, pokud budou v souladu s nabízenými službami Rané péče EDA, bude vám přinášet nápady a informace a pomůže vám získat potřebné dovednosti, jak dítě vhodným způsobem stimulovat, aby byl podpořen jeho vývoj v oblastech, kde může mít z důvodu nepříznivého zdravotního stavu opoždění. Poskytne také základní poradenství k odborným metodám (stimulace zraku, bazální stimulace, alternativní komunikace…), doporučí vhodné hračky, rehabilitační a kompenzační pomůcky a odkáže i na další odborné služby, které by mohla vaše rodina využít. V nezbytné míře poskytuje poradkyně rodině i základní sociální poradenství. Součástí konzultací je podpora vás jako rodičů formou naslouchání a rozhovoru. Poradkyně vytváří bezpečný prostor pro sdílení emocí všech zainteresovaných členů rodiny a pro věcnou diskuzi nad tím, co se zdá rodině obtížné. V průběhu práce s vaší rodinou poradkyně povede dokumentaci služby, do které máte nárok kdykoli nahlédnout.
Během jednání se zájemcem i v průběhu poskytování rané péče se pracovníci řídí  Etickým kodexem Rané péče EDA.

Půjčovna
Rodiče si mohou půjčovat domů speciální pomůcky, hračky, literaturu, filmy, a pracovat tak cíleně s dítětem i v období mezi jednotlivými konzultacemi. Na provoz půjčovny a údržbu hraček klienti přispívají částkou 500,- Kč za rok. Krácení částky nebo odpuštění platby je věcí jednání s vedením pracoviště a je posuzováno individuálně.

Časopis „Raná péče“ a Zpravodaj Rané péče EDA
Součástí služeb poskytovaných Ranou péčí EDA je i zprostředkovávání informací z mnoha oblastí, které pro vás mohou být důležité (zdravotnictví, sociální oblast, inkluzivní i speciální školství, výrobci hraček a pomůcek, rodičovské weby apod.). Některé informace najdete přímo na naší webové stránce v rubrice odkazy, jiné proberete ústně, telefonicky nebo písemně se svou poradkyní, další se snažíme přehledně zprostředkovávat v rámci elektronického Zpravodaje Rané péče EDA, který vychází 4x ročně, a tištěného pololetníku Raná péče. Oba materiály dostanete zdarma jako bonus k platbě za půjčovnu a máte-li chuť, můžete se i podílet na jejich obsahu. Starší čísla najdete na této webové stránce v záložce napsali jsme.  

Ambulantní služby
Několikrát měsíčně nabízíme termíny, v kterých můžete dorazit s dítětem do naší speciálně vybavené zrakově stimulační místnosti, kde se vám bude hodinu intenzivně věnovat jedna ze tří instruktorek stimulace zraku. Můžete tak získat nové náměty k domácím aktivitám, ujasnit si, co přesně vaše dítě právě potřebuje nejvíce rozvíjet, jaké hračky jsou pro ně právě užitečné. Pro klientské rodiny je tato nabídka jednou ročně zdarma, pro neklienty (děti starší 7 let nebo děti, které nejsou v péči Rané péče EDA) se poskytnutí ambulance řídí platným ceníkem. Na zrakovou stimulaci je třeba se včas a závazně objednat.
V týmu našeho pracoviště je i konzultantka pohybového vývoje – svého poradce můžete požádat, aby přijela s ním na konzultaci přímo do vaší rodiny, případně se můžete objednat na ambulantní konzultaci v rámci předem vyhlašovaných konzultačních dnů a přijet za ní k nám.

Doprovázení na vyšetření, jednání; psaní zpráv o dítěti
Pracovníci Rané péče EDA poskytují rodinám také potřebnou podporu při jednání na úřadech, při vyřizování dávek sociální podpory a získávání pomůcek, při výběru vhodné formy zařazení dítěte do předškolního zařízení a vyhledávání tohoto zařízení (např. MŠ, stacionář…), při návštěvě lékařského zařízení. Svoji poradkyni Rané péče EDA budete moci o doprovod do těchto institucí požádat. Poradkyně ani jiní pracovníci Rané péče EDA zásadně nejednají s žádnou institucí, pokud je o to vy jako klienti nepožádáte nebo jim k tomu nedáte svolení. V případě nástupu dítěte do předškolního vzdělávání můžete spolupracovat s poradkyní na vypracování písemné zprávy o dítěti, aby pracovníci zařízení měli představu o jeho schopnostech, potřebách i o tom, co jako rodina od docházky očekáváte. Podrobnou zprávu vypracováváme vždy také při ukončení služby Rané péče EDA. Poradkyně vás včas před dohodnutým ukončením rané péče bude informovat o návazných službách.

Setkávání rodičů, jednodenní semináře, týdenní pobyt
Pokud o to máte zájem, rádi vám zprostředkujeme kontakt s rodinami, které mají podobnou životní zkušenost. Z tohoto důvodu pořádáme každý měsíc v sídle Rané péče EDA Setkání rodičů, někdy s dětmi, jindy bez nich – v závislosti na programu setkání. Několikrát do roka nabízíme také jednodenní semináře na konkrétní témata. V závislosti na finančních zdrojích se snažíme každoročně nabídnout také Týdenní pobyt pro rodiny s intenzívním stimulačním programem pro děti i sourozence a návaznými programy pro rodiče. Pro pobyt vybíráme rekreační objekty, které jsou v krásné přírodě a jsou příznivé i cenově – rodiny si musí náklady na ubytování a stravu částečně hradit.

Jsme rádi, že jste navštívili stránku Rané péče EDA – ať již jako zájemci o službu, jako ti, kteří mohou dát o rané péči vědět potřebným, nebo třeba jako naši potenciální příznivci, dobrovolníci a dárci. Naše práce by nebyla možná bez velmi různorodé podpory a pomoci.

Děkujeme za důvěru.
Tým Rané péče EDA

 


Podporují nás